Kommunstyrelsen: Skriv ut
Av Administrator   

Slussenprojektet ska granskas


På onsdagen beslutade kommunstyrelsen att tillsätta en oberoende expertgrupp som ska granska projekt Nya Slussen. Även bussterminalen, för vilken detaljplanen inte blev godkänd i domstol. Gruppen har fått direktiv i elva punkter att arbete efter. Beslutet öppnar för att Stockholm kan undvika misstaget att bygga Nya Slussen enligt det förslag som Alliansen ställde i november 2011 och som fick majoritet i kommunfullmäktige med endast tre rösters övervikt.

Vilka som kommer att ingå i expertgruppen offentliggörs senare. Gruppen får till sig koppla expertis och ska få stöd i utredningen av berörda förvaltningar.

Resultet ska redovisas senast sista januari nästa år. Då ska många frågor ha funnit svar: funktionaliteten för gång-, cykel- och kollektivtrafik i Nya Slussen, bussterminalens säkerhet, ekonomin, utsikten, möjligheten att renovera dagens Slussen och dess betydelse för trafiksituationen i Stockholm, samt Slussens roll i avbördningen av Mälaren och för beredskap inför havsnivåhöjningen.

Direktiven är sammanfattade i elva punkter. Klicka på Läs mer för att ta del av samtliga frågeställningar expertgruppen kommer att ställas inför.

• Den Nya Slussens och bussterminalens funktionalitet för gång, cykel och kollektivtrafik, inklusive effekten för biltrafiken

• Den Nya Slussens och bussterminalens föreslagna lösningar utifrån säkerhets- och riskaspekter samt kapacitetsbedömningar

• Projektets totalekonomi avseende risker, samt eventuella besparingsmöjligheter och nuvarande avtal angående samfinansieringar

• Det offentliga rummens utformning med avseende på utblickar och siktlinjer, trygghet och säkerhet för gående och cyklister

• Befintliga Slussenanläggningens tekniska status; möjligheten att renovera nuvarande anläggning, risker samt dess relevans i dagens trafiksituation och med dagens prioritering av trafikslag

• Vilka avtal och överenskommelser som ingåtts i form av markanvisningar m.m. och vilka ekonomiska effekter för projektet eventuellt hävande av avtal ger samt hur detta påverkar tidsplanen

• Ekonomiska konsekvenser av ett uteslutande av den planerade kontorsbebyggelsen

• Beslutsunderlag avseende bussterminallösning för Ostsektorn; framtida kapacitetsbehov som en följd av tunnelbaneutbyggnaden till Nacka samt befolkningsökningar och ökad andel kollektivtrafikresenärer

• Granska vad som kan göras inom nu gällande detaljplan med fokus på förbättringar för cykel- och gångtrafik samt nuvarande, befintlig anläggnings planenlighet

• Ekonomiska beräkningar som gjorts för nollalternativet

• Slussens roll i avbördningen av Mälaren samt bedömning och kvalitetssäkring av liggande plans beredskap för havsnivåhöjningen.

» Pdf (106K): Tillsättande av oberoende expertgrupp samt direktiv om att utreda vissa delar av projektet Nya Slussen [PM 2014: RI (Dnr 302-1461/2014)]