slussen.nu
Trafiklösningen i P1-Morgon Skriv ut Skicka sidan
2011-10-26

Regina Kevius (M), ordförande i Stadsbyggnadsnämnden, och arkitekten Tor Edsjö debatterar trafiklösningen i stadens förslag för framtidens Slussen i P1-Morgon. Samtalet berör också konsekvenserna under den sju till tio år långa ombyggnadstiden.

 
Plan A versus B Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

SLUSSEN plan B har gjort två nya jämförelser mellan Nya Slussen, plan A, och plan B

SLUSSEN plan BDen ena över ytornas användning i gatuplanet. Den andra ur alla tänkbara aspekter. Underlagen är systemhandlingar för projekt Slussen och plan B:s egna ritningar.

Det visar sig att plan B har mindre ytor för trappor/terasser, biltrafik och byggnader. Men mer plats för gående, cyklar och bussar. Ändå är plan B överlägsen även för biltrafikens framkomlighet eftersom den planfria korsningen och rampen från Katarinavägen mot Skeppsbron bibehålls medan plan A ersätter de med två T-korsningar, Hornsgatan/Katarinavägen och Skeppsbron/Munkbron. Det planfria alternativet är en beprövad och flexibel lösning för stadsbusstrafiken, som kommer att nästan fördubblas framöver. Inte minst ger den mycket större möjlighet till problemlösning vid störningar i trafiken. Förnyelsen av Slussen på grundval av den gamla principlösningen domineras alltså inte alls av biltrafik som ofta hävdas av förespråkarna för Nya Slussen. Det är snarare tvärtom. Så här ser den procentuella fördelningen av trafikytor ut i plan A och B (klicka för större bild):

Jmf Slussens trafikytor plan A vs B

 
Stoppa vansinnet Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

- Rädda Slussen


Nu är det nästan klart, men bara nästan. T-korsningar med trafikljus istället för klöverblad och planfri korsning, nya kontorshus, ny galleria, ingen utsikt mot Saltsjön och Mälaren ... Det duger inte. Det behövs en plan B, bättre och snabbare till en lägre kostnad.

Se filmen på Youtube.
Eller tanka ner » videon här (MPEG-4-video, 144 MB), visa och sprid filen.

Resume: » Läckt slussen-film sprids som löpeld

 
Galleria går före kollektivtrafikanterna Skriv ut Skicka sidan
2012-02-24

Terminal i Katarinaberget

Försening av t-banans blå linje till Nacka, långa och krångliga byten och brand- och olycksrisker i bergrum, det är några av konsekvenserna om den föreslagna bussterminalen i Katarinaberget blir verklighet. Det skriver arkitekterna Tor Edsjö och Lennart Klaesson.

Redan idag är det stora problem med trängsel när resenärer från Nacka och Värmdö ska byta till tunnelbana och stadsbussar vid Slussen. Bytespunkten Slussen måste snabbt avlastas med fler direktbusslinjer till city och fler alternativa bytesstationer, t ex i Henriksdal/Sickla med anslutning till både tvärbana och Saltsjöbana.

En ny bussterminal i Katarinaberget kommer att förvärra och permanenta trängseln vid Slussen. De flesta resanden från Nacka och Värmdö har inte Slussen som mål för sin resa. Därför måste trafikplaneringen ses i ett större perspektiv.

En bussterminal i nya stora bergrum djupt nere i Katarinaberget ger långa och krångliga byten, allvarliga risker för mänskor, miljö- & kulturvärden och en ”säck-lösning” som omöjliggör smarta direktbusslinjer. Bergrumslösningen är också mycket kostsam och tar pengarna från en angelägen utbyggnad av T-bana till Nacka.

 
Ny granskningsrapport Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

Nya Slussen

provisorium med stora trafikproblem

Granskning av Nya Slussen

Det går inte att genomföra Nya Slussen.
Förutsättningarna har ändrats, projektet måste omprövas
.

Det visar en ny granskning av Tor Edsjö, arkitekt, Stellan F Hamrin, limnolog, Lennart Klaesson, arkitekt och Richard Murray, nationalekonom. Hela rapporten, 44 sidor rikligt illustrerad med fotografier, ritningar och kartor, kan ›› laddas ner som pdf. Den följer de granskningsdirektiv som kommunstyrelsen gav till expertgruppen, 11 punkter, som ska lämna sitt utlåtande 31 januari. För den som inte har möjlighet att ta del av hela rapporten ges här en kort sammanfattning.

Beslutet 2010 förutsatte att det skulle finnas en godkänd helhetslösning. Om Nya Slussen börjar byggas innan det finns en detaljplan för bussterminalen kommer bygget att fastna i ett långvarigt provisorium med stora trafikproblem. I en av Stockholms viktigaste knutpunkter.

Eftersom bussterminalen i Katarinaberget stoppats av domstol får bussresenärerna från Nacka och Värmdö nöja sig med en provisorisk terminal ute på Stadsgårdskajen under minst 10 år.

Den provisoriska Stadsgårdsleden med bara två körfält kommer att försämra framkomligheten och förlora anslutningen mot Skeppsbron.

Saltsjöbanan kan inte gå till Slussen, utan slutar vid Henriksdal och får bussanslutning till en redan överbelastad terminal på Stadsgårdskajen.

Om staden gör ett nytt försök med en ny planprocess för Katarinaterminalen är det osäkert om den klarar säkerhetskraven. Och även om den skulle godkännas kan de berörda fastighetsägarna hindra bygget av bergterminalen genom att motsätta sig inlösen av fastigheter.

Det är mycket troligt att Katarinaterminalen aldrig kommer att kunna byggas. Därmed kommer hela Nya Slussen inte heller kunna förverkligas. Frågan är då om staden vill ha ett långvarigt provisorium eller om man är beredd att välja en snabbare och enklare lösning, till exempel en etappvis rivning och återuppbyggnad i moderniserad form som tar vara på den nuvarande flexibla planfria lösningen.

Den beslutade budgeten för Slussenprojektet kommer enligt exploateringskontoret att överskridas med över 1 miljard kronor. I den kalkylen är ändå inte alla tillkommande kostnader inräknade. Fullmäktiges beslut 2010 förutsatte full extern finansiering av bussterminalen och att staten bekostar 880 miljoner för ökad avbördning av Mälaren. Inget av detta är uppfyllt. Dessutom tillkommer skadeståndskrav från sakägare i Mälaren.

Tidplanen är satt ur spel. 2010 förutsattes att ombyggnaden skulle starta 2012 och vara färdig 2018. Bussterminalen skulle stå klar 2015. Nu vet vi att den inte ens kommer att påbörjas i år.

Nya Slussen klarar inte framtida havsnivåer. Detaljplanen för Nya Slussen föreskriver nivån +1,70 m för samtliga kajer. Länsstyrelsens rekommendation för lägsta nivå är +2,42 m. Risken för översvämningar i Nya Slussen är mycket stor när havet stiger på grund av klimatförändringar. Dricksvattnet för två miljoner människor hotas om saltvatten tränger in i Mälaren.

Nya Slussen får dålig funktionalitet för gång, cykel, kollektivtrafik och biltrafik. En stor huvudbro istället för nuvarande två mindre broar samt T-korsningar istället för nuvarande planfria ger försämrad framkomlighet.

Den provisoriska bussterminalen på kajen har inte tillräcklig kapacitet den närmaste 10-årsperioden, innan T-banan till Nacka är byggd. Denna bussterminal ska också ta emot alla resenärer från Saltsjöbanan som får sin slutstation i Henriksdal. Redan nu krävs förbättrad kapacitet i Slussens bussterminal.

Nya Slussen har smala cykelfält mellan bilar och bussar. I flera korsningar måste cyklister kryssa sig fram mellan filer. Det blir hårnålskurvor och en brant backe till gång- och cykelbron.

Nya Slussens biltunnel och bergterminalen uppfyller inte normala krav för säkerhet. Den 430 meter långa tunneln för Stadsgårdsleden har ingen skyddande mittvägg mellan körriktningarna, och inte heller tillräckliga nödutgångar. Tunneln får en höjd på bara 4 meter istället för fri höjd 4,5 meter som krävs för tvåvåningsbussar och stora lastbilar. Mitt i tunneln planeras en T-korsning för trafik mot Skeppsbron. Bussterminalen i Katarinaberget skulle ligga 18 meter under Katarinavägen och 5 meter under havsytan. Långa gångavstånd och stora nivåskillnader ger längre bytestider och oacceptabla risker vid brand och olyckor.  

Det går att förnya Slussen genom en återuppbyggnad och samtidigt ge bättre plats för gång, cykel och busstrafik

Plan- och bygglagens rätt till pågående markanvändning öppnar för en enklare och snabbare förnyelse av Slussen. Utredningen Slussen plan B visar att en förnyelse, genom etappvis rivning och återuppbyggnad, kan påbörjas direkt efter ett nytt beslut i kommunfullmäktige. Den totala byggtiden för plan B är fem år. Under hela byggtiden kan trafiken fungera med alla förbindelser som finns idag. Genom etappvis ombyggnad minimeras störningarna. Gående, cyklar, bussar, tunnelbana, bilar och båtar får god framkomlighet både under byggtiden och när förnyelsen är klar. Både Nacka-Värmdöbussarna och Saltsjöbanan kommer att kunna trafikera Slussen och få korta och bekväma byten under hela ombyggnaden och en bekväm terminal i nuvarande läge vid T-banan med en modern vänthall med utsikt över Saltsjön när allt står klart.

›› Granskning av projektet Nya Slussen med tillhörande bussterminal (pdf 6.8 MB) 
«FörstaFöregående12345678910NästaSista»

Sida 8 av 48