slussen.nu
Kommunstyrelsen: Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

Slussenprojektet ska granskas


På onsdagen beslutade kommunstyrelsen att tillsätta en oberoende expertgrupp som ska granska projekt Nya Slussen. Även bussterminalen, för vilken detaljplanen inte blev godkänd i domstol. Gruppen har fått direktiv i elva punkter att arbete efter. Beslutet öppnar för att Stockholm kan undvika misstaget att bygga Nya Slussen enligt det förslag som Alliansen ställde i november 2011 och som fick majoritet i kommunfullmäktige med endast tre rösters övervikt.

Vilka som kommer att ingå i expertgruppen offentliggörs senare. Gruppen får till sig koppla expertis och ska få stöd i utredningen av berörda förvaltningar.

Resultet ska redovisas senast sista januari nästa år. Då ska många frågor ha funnit svar: funktionaliteten för gång-, cykel- och kollektivtrafik i Nya Slussen, bussterminalens säkerhet, ekonomin, utsikten, möjligheten att renovera dagens Slussen och dess betydelse för trafiksituationen i Stockholm, samt Slussens roll i avbördningen av Mälaren och för beredskap inför havsnivåhöjningen.

Direktiven är sammanfattade i elva punkter. Klicka på Läs mer för att ta del av samtliga frågeställningar expertgruppen kommer att ställas inför.

 
Vem bestämmer om Slussen Skriv ut Skicka sidan


- politikerna eller tjänstemännen?

ETC om Slussen

– Det fanns absolut ingen politisk vilja att byta ut eller riva Slussen under min mandattid.
Jag tog inga sådana beslut, inte heller kände jag till några sådana planer. Det säger Ulf Adelsohn (M), som var gatu- och trafikborgarråd i Stockholm 1973-76, i en artikel i ETC Stockholm. Frilansjournalisten Jan Ohlin har intervjuat honom och andra politiker och tjänstemän från 1970-talet och framåt.

Västerbron är jämnårig med Slussen men är i utmärkt skick.
Slussen däremot stämplades tidigt för rivning av tjänstemän inom stadens förvaltningar. Ingemar Josefsson (S), gatu- och trafikborgarråd 1988-91, beskriver en misstro mellan Stockholms politiker och tjänstemän som går tillbaka till konflikten kring almarna i Kungsträdgården. Vissa högt uppsatta inom fastighets- och exploateringskontoret var mest intresserade av att dra in pengar. Det handlar om kopplingar och kontakter som går ända tillbaka till rivningarna av Klarakvarteren, förklarar Josefsson.

Fosterförslaget vilar onekligen på hård exploatering utan hänsyn till vyer eller områdets historia men saknar dagens snillrika trafiklösning.

» Läs hela artikeln i ETC här

 


» Läs också "Nya Slussen katastrof för resenärer" i ETC av Gunilla Roxby Cromvall (V), Ledamot i Trafiknämnden i Stockholms läns landsting

Senast uppdaterad 2011-10-10
 
Fosters Slussen utom räddning Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

"Det liggande förslaget måste avvisas. Tiden är ändå inte förlorad, eftersom diskussionen har fött ett värdefullt material av förslag från ideella krafter. Nu behövs en oberoende och trovärdig utredning (kanske som Skönhetsrådet föreslår genom en kommission) som granskar hela frågan och tar tillvara detta material."

Det skriver arkitekturhistorikern Eva Eriksson i Svenska Dagbladet.

» Läs artikeln i SvD Kultur

 
Hovrättsförhandlingar Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

Slussen i Mark- och miljööverdomstolen

Idag inleddes domstolsförhandlingar om Slussenprojektet i Mark-och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt. Det är ett stort miljömål som kommer att pågå i två veckor. Domstolen kommer att behandla miljöfrågor som berör både Stockholm, kommunerna runt Mälaren och Skärgården. Det handlar om ökade risker för översvämningar, spridning av slam och gifter, påverkan av grundvatten, skador på byggnader och natur, störningar för människor och djurliv.

Stockholms har ansökt om tillstånd att bygga Nya Slussen och ändra vattenregleringen i Mälaren. Staden fick inte de tillstånd som krävs för bygget av Mark- och miljödomstolen och har därför överklagat deras till överdomstolen.

Advokat Madeleine Lilliehöök och vattenexperten Stellan Hamrin är ombud för fyra sakägare i miljömålet. De anser att stadens ansökan om miljödom innehåller så allvarliga fel och brister att den inte kan ligga till grund för en prövning enligt Miljöbalken.

•  Stadens beskrivning av miljökonsekvenserna grundar sig på inaktuella uppgifter och saknar viktiga fakta om riskerna för översvämning, spridning av gifter och om störningar under byggtiden hävdar Madeleine Lilliehöök.

•  Nya Slussen klarar inte kommande högre havsnivåer. I stället för att höja kajerna, vill staden nu sänka kajerna, och ökar därmed riskerna för översvämningar och inträngning av saltvatten i Mälaren, enligt Stellan Hamrin.

•  Stadens ansökan saknar också alternativ för Mälarens avbördning. I stället för att koncentrera de stora vattenflödena till Slussen borde man sprida flödena till flera ställen, som Södertälje och Hammarby, anser Stellan Hamrin.

•  De samhällsekonomiska konsekvenserna är inte heller ordentligt utredda eller redovisade i stadens ansökan. Alternativet SLUSSEN plan B visar att det går att förnya Slussen på ett enklare sätt, som är bättre för miljön och som ger en ökad säkerhet mot översvämningar, säger Madeleine Lilliehöök.

 
Reviderad Slussenplan Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

När Exploateringsnämnden i Stockholm sammanträdde igår visade den nya majoriteten i Stadshuset sig öppen för att revidera planen för  Slussens modernisering. Lägesredovisningen som Exploateringskontoret efter valet hade tillställt Exploateringsnämnden för godkännande skickades vidare till kommunstyrelsen utan ställningstagande från nämnden med denna skrivning undertecknad av ledamöter från S, MP och V:

Med anledning av bl.a. av de kraftigt ökande kostnaderna och de oklarheter som finns när det gäller Slussenprojektet uppdrar vi till kontoret att avbryta pågående projekteringar och upphandlingar i väntan på nya direktiv. Om detta i något fall inte är möjligt ska frågan tas upp och redovisas i nämnden.

Det innebär att nya projekteringar och arbetsentreprenader inte ska upphandlas och inga rivningar genomföras. Pågående arbeten – t.ex. ledningsdragningar – ska slutföras i de fall det är nödvändigt av säkerhetsskäl eller annat angeläget skäl.

Sedvanligt underhåll av anläggningen ska genomföras.

Kontoret ges i uppdrag att återkomma med en reviderad tidplan.

 
«FörstaFöregående31323334353637383940NästaSista»

Sida 34 av 48