Katarinaterminalen Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

Synpunkter på förslag till ny detaljplan

Senast tisdag 12 juli

Brinnande biogasbuss
Jetflamman från en övertänd biogasbuss

Samrådet för ny detaljplan för en bussterminal i Katarinaberget pågår och den 12 juli är sista dagen att lämna synpunkter. Det var 2014 som mark- och miljööverdomstolen underkände den första planen. Trots att det ännu inte finns en godkänd detaljplan för bussterminalen fortsätter projektet att bygga Nya Slussen. Nyligen stängdes Katarinavägen av vilket orsakat kaos i trafiken både kring Slussen och i andra delar av stan. Gatan ska rivas upp för byggnadsarbeten som rör förbindelsen mellan terminalen och Slussens tunnelbana. Men som sagt, någon godkänd detaljplan finns inte på plats.

Arktitekten Tor Edsjö, med lång erfarenhet av stads- och trafikplanering, har sammanställt ett yttrande med synpunkter på förslaget som slussen.nu fått ta del av.

Antalet passagerare som samtidigt kan vara i terminalen är klart underskattat och hur det maximala antalet ska kunna hållas är oklart. Det är viktigt eftersom snabb utrymning vid en brand är livsviktigt.

Utrymningsplaneringen
tar ingen hänsyn till att det finns bussar på trafikytan som kan försämra möjligheterna att hitta nödutgångar.

Infartsrampen saknar utrymningsfält och är dessutom felaktigt betecknad som utrymningsväg.

Det har heller inte gjorts någon helhetsbedömning som Boverket anser särskilt viktigt. Exempelvis kan en dominoeffekt typ att en brinnande buss antänder flera bussar vålla mycket stor skada.

Utrymning av rörelsehindrade kan bli mycket svår eller omöjlig. 5 procent av befolkningen bedöms ha rörelsehinder. Det innebära att 200 till 400 personer inte själva kommer att klara trappor vid en nödsituation i terminalen. En fara för dem själva men även för andra eftersom det kan skapa hinder.

Terminalen har en dålig trafiksituation för bussarna. Bland annat hög kollisionsrisk och för hög lutning enligt SL:s riktlinjer i in- och utfartsrampen.

Erfarenheter från branden med två biogasbussar i Helsingborg har inte redovisats. Det gäller bland annat hur snabbt de så kallade jetflammorna (se bild) utlöses när säkerhetsventiler öppnar för att undvika explosion i biogastankarna.

Räddningstjänstens
möjliga insatser är begränsade vid blockering av infarten.

Tiden för utrymning av en brinnande buss är underskattad. Den anges till 60 sekunder men i försök som haverikommissionen gjorde vid utredningen efter branden i Helsingborg tog den 1 minut och 28 sekunder när alla dörrar var öppna och inga komplikationer tillstötte. I terminalen finns många risker för komplikationer och alla dörrar kommer inte alltid att kunna användas.

Driften av terminalen blir sårbar eftersom den blir mycket komplicerad.

Viktiga delar av beslutsunderlaget är inte redovisade i planhandlingarna eftersom merparten har hemligstämplats av Slussenprojektets nuvarande ledning.

Riskanalyser är ett viktigt led i en demokratisk process och hemligstämpling av handlingar försvårar den
. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap framhåller hur viktigt det är att beslutsfattare kan värdera risker och att det förs vidare till allmänheten. Genom hemligstämpling och censur har det i stort sett gjorts omöjligt för byggnadsnämndens ledamöter att ta sitt ansvar. Ingen statlig myndighet kommer att yttra sig över Katarinaterminalens säkerhet.

Det finns flera punkter i Tor Edsjös noggranna genomgång och framförallt är varje punkt utförligt beskriven och analyserad. För den som vill ta del av fakta och argument och kanhända själv författa synpunkter att lämna till Stockholms stadsbyggnadskontor senast 12 juli finns här länk till en pdf med Edsjös yttrande.

›› Synpunkter på förslag till ny detaljplan och ny fastighetsbildning (3D) för en bussterminal för Nacka-Värmdö-bussarna i Katarinaberget, S-Dp/S-TDp 2014-12434 (pdf 668 K)

Synpunkter ska ställas till Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, Fleminggatan 4, Box 8314, 104 20 STOCKHOLM.