Ny syn på Slussen Skriv ut Skicka sidan
Av Finn Löfquist   

Myndigheterna stoppade miljöprövning


Spärrdammen vid T-Gamla Stan säkerhetsrisk

Tråget T-banan mot Gamla stan

Spårtråget vid tunnelbanan i Gamla Stan är i praktiken en primitiv spärrdamm. Den hindrar Mälarens vatten från att rinna ned i tunnelbanan och Citybanan. Denna säkerhetsrisk har påpekats i utredningar från Länsstyrelsen och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Risken att Mälarens vattens vatten bräddar över krönet på dammen finns alltså redan idag. Följden skulle bli enorma skador på tekniska installationer och kaos med årslångt totalstopp i trafiken. Skulle ett plötsligt dammhaveri inträffa på grund av exempelvis en urspårning eller åverkan kan människoliv riskeras när vatten plötsligt fyller tunnlarna och slår ut elsystemen.

SL är inte ens medvetna om att spårtråget fungerar som en damm och därför har man inte heller sökt de tillstånd som alla dammar måste ha enligt bl.a. Miljöbalken. En grupp bestående av arkitekter och professorer på KTH har anmält denna miljörisk. En av anmälarna är en framstående expert på dammsäkerhet. Länsstyrelsen avvisade dock kravet på miljöprövning och lyckades samtidigt motbevisa sig själv genom att påstå att dammen inte är en damm. Länsstyrelsens beslut överklagades därför ända upp till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt som dock lät bli att pröva miljöanmälan i sak eftersom man menade att vi som klagande överhuvudtaget inte hade rätt att klaga. Ett märkligt rättsosäkert förfarande där saken bara prövats av tjänstemän på länsstyrelsen och inte i en domstol. I de dokument som du hittar i bifogade länkar kan du läsa om våra krav och om hur länsstyrelsen försöker bortförklara existensen av en damm.Spärrdammen
Klicka på bilden för större version

Den bästa lösningen som för överskådlig tid tar bort risken för översvämning vore att lägga t-banan i tunnel under Söderström.
Än så länge har inte själva byggandet av Nya Slussen påbörjats så det är fullt möjligt att göra en sådan ändring. Tunnellösningen finns redan noggrant beskriven och kostnadsberäknad i alternativet Ny syn på Slussen (›› se videopresentation) där det också framgår att den lösningen är billigare än Nya Slussen.

SL och Stockholms stad verkar inte medvetna om att spärrdammen, med de nya kraven på lägsta grundläggningsnivå, måste byggas om på ett så omfattande sätt att planen för Nya Slussen rimligtvis måste ändras.


I stället för att reparera dammen menar vi som företräder alternativet Ny syn på Slussen
att man borde passa på att ta bort spärrdammen eftersom den troligen inte kommer att kunna byggas så att den uppfyller kraven enligt gällande regelverk. Under alla omständigheter blir det tekniskt svårt och dyrt. Dessutom är det så att även om man skulle genomföra en ombyggnad kommer den ombyggda spärrdammen inte att kunna uppfylla länsstyrelsens nya krav på lägsta grundläggningsnivå vid Mälaren. Risken för översvämning kommer alltså att finnas kvar.

Nu gäller det att stadens och landstingets politiker och tjänstemän snabbt informerar sig om alla nya fel och brister och kräver en samordnad lösning. Än finns det enligt erfarna planerare och ingenjörer tid att ändra i genomförandet av Nya Slussen. Det är dessutom helt nödvändigt med tanke på de nya uppgifterna om översvämningsrisken vid spärrdammen. Dessutom måste politikerna ta ansvar för att detaljplanen för Nya Slussen nu visar sig bryta mot Länsstyrelsens nya regler för lägsta grundläggningsnivåer dvs. hur lågt man får bygga nära vatten med hänsyn till risken för översvämning. De nya reglerna fastställdes i mars och juni 2015 men redovisades inte för politikerna inför Kommunfullmäktiges beslut i september 2015 då anslaget till Nya Slussen ökades från 8 miljarder till drygt 12 miljarder. Beslutet att bevilja Nya Slussen ökat anslag fattades därför på helt felaktiga grunder. Varken Nya Slussen eller tunnelbanan vid Gamla stan kan leva upp till de nya kraven på lägsta höjd över Mälaren och Saltsjön.


Finn Löfquist
utredare miljö- och hälsoskydd


I länkarna till dokument 1 till 6 finns redogörelse för sakfrågan och den juridiska processens gång

1. Begäran om miljöprövning av dammsäkerheten vid tunnelbanestation Gamla stan

2. Komplettering till begäran om miljöprövning

3. Beslut om avslag 2015-09-30

4. Överklagande till Mark- och miljödomstolen

5. Avvisat överklagande

6. Överklagande till Mark- och övermiljödomstolen