SLUSSEN plan B Skriv ut Skicka sidan
Av Tor Edsjö & Lennart Klaesson   
Stockholms stad vilseleder

om SLUSSEN plan B


I Stockholms stads broschyr ”Nytt om Slussen”, som nu delas ut i alla hushåll i Nacka och Värmdö, finns bland annat frågan: Varför kan man inte bygga Plan B istället – de säger att det är billigare och snabbare ?

I stället för att svara på själva frågan om plan B, hänvisar man i broschyren till ett annat förslag, som White Arkitekter tog fram 2007. Det förslaget kallades Nybyggt bevarande och innebar väsentligt större ingrepp i bebyggelse, mark, vatten och berg än vad plan B föreslår. Whites förslag innehöll bland annat en bussterminal i två våningar på Stadsgårdskajen, en ny station för Saltsjöbanan inne i Katarinaberget och nya stora kontorshus. Eftersom detta förslag var så omfattande bedömdes det kosta lika mycket och ta lika lång tid som att bygga en helt ny lösning.

SLUSSEN plan B skiljer sig på många sätt från Whites förslag. Plan B innebär en rivning och återuppbyggnad av Slussen i moderniserad form. En ny bussterminal, med bussarna utomhus och resenärerna inomhus, byggs på samma plats som idag. Då får man en säker terminal med korta och bekväma byten till T-bana och stadsbussar. Här finns också möjlighet att bygga en större terminal med bättre kapacitet än idag. Saltsjöbanans station flyttas något närmare KF-husen och får dubbelspår med ny perrong inomhus.

Plan B gör inga nya utbyggnader i vattnet. Nuvarande kajer och båtsluss behålls. Nya vattenrännor för Mälarens avbördning byggs under den nya brokonstruktionen. 

En förnyelse av Slussen, genom rivning och återuppbyggnad, behöver inte avvakta en ny planprocess. Enligt plan- och bygglagen får man återuppbygga en byggnad eller anläggning, även om den ligger i strid mot gällande plan. Det är just rätten till pågående markanvändning som öppnar för en snabbare och bättre lösning för Slussen.

Fördelen med plan B är alltså att en nödvändig förnyelse av Slussen kan påbörjas direkt, utan nya långa planprocesser. Byggtiden blir kortare, trafikstörningarna mindre och byggkostnaden lägre.