Expert på Plan- och bygglagen: Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

Stockholms politiker har visst möjlighet förnya gamla Slussen

G BlucherMark- och miljödomstolen upphävde detaljplanen för bussterminalen. Den som gäller själva Slussen vann däremot laga kraft tidigare i höst. En del tycks mena, bland andra oppositionsborgarråget Tomas Rudin (S), att staden därför inte kan lösa Slusseneländet genom förnyelse av Slussen utifrån sin nuvarande planlösning redan nu.

Nu hävdar tidigare generaldirektören för Boverket Gösta Blücher att det visst går att förnya Slussen utan en ny planprocess. Plan- och bygglagen ger staden möjlighet att riva den skadade konstruktionen och återuppbygga Slussen som den ser ut och fungerar idag men helt moderniserad. Som en av utredarna inför plan- och bygglagens tillkomst väger hans ord tungt.

I en artikel publicerad igår skriver Gösta Blücher: "Stockholms politiker har alltså fortfarande möjlighet att ta beslut om att Slussen ska förnyas. Men då krävs ett nytänkande och att gamla blockeringar hävs. Ytterst är det väljarna som avgör Slussens framtid genom sina röster i valet 2014."

I artikeln anger han vilka paragrafer i PBL som är tillämpliga och kommenterar dessa.

» Läs Gösta Blüchers artikel "Väljarna avgör Slussens framtid" som pdf (37 k)

Av Gösta Blücher

Väljarna avgör Slussens framtid Många tror att Stockholms stad nu är tvingad att bygga Nya Slussen enligt den detaljplan som vunnit laga kraft i höst. Men så är det inte. Staden är inte skyldig att genomföra det omdiskuterade Nya Slussen-projektet bara för att en av detaljplanerna godkänts. Detaljplanen för bergrumsterminalen har nyligen upphävts av Mark- och miljödomstolen och det är oklart om och när domstolen kan meddela en miljö- och vattendom som krävs för bygget. Det finns alltså fortfarande möjligheter att få till en bra lösning för Slussen.

Eftersom staden äger alla fastigheter inom Slussenområdet finns inga formella hinder för ändring eller upphävande av planen. Staden har full rådighet över om man vill förnya den befintliga anläggningen utan en ny planprocess. Plan- och bygglagen ger också staden möjlighet att riva den skadade konstruktionen och återuppbygga Slussen, i stort som den ser ut och fungerar idag, men helt moderniserad. Lagen föreskriver att ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas på ett lämpligt sätt.

Stockholms politiker har alltså fortfarande möjlighet att ta beslut om att Slussen ska förnyas. Men då krävs ett nytänkande och att gamla blockeringar hävs. Ytterst är det väljarna som avgör Slussens framtid genom sina röster i valet 2014.

Plan- och bygglagen (PBL) 4 kap. Detaljplanens giltighet

38 § En detaljplan gäller till dess den ändras eller upphävs.
39 § En detaljplan får inte ändras eller upphävas före genomförandetidens utgång, om någon fastighetsägare som berörs motsätter sig det. 40 § De rättigheter som har uppkommit genom detaljplanen hindrar inte att detaljplanen ändras eller upphävs efter genomförandetidens utgång.

Kommentar: Eftersom kommunen äger alla fastigheter finns inga formella hinder för ändring eller upphävande under genomförandetiden. 6 kap 1 § Genomförandet av en detaljplan ska grundas på den planbeskrivning som kommunen har gjort

Ordnandet av allmänna platser

18 § Efter hand som bebyggelsen färdigställs enligt detaljplanen, ska kommunen ordna de gator och andra allmänna platser som kommunen är huvudman för, så att platserna kan användas för deras avsedda ändamål.

Kommunen ska upplåta platserna för allmän användning så snart det område som platserna finns inom har bebyggts enligt planen eller, om genomförandetiden har löpt ut, efter hand som bebyggelsen färdigställs.

När platserna upplåts för allmän användning ska de vara ordnade på ett ändamålsenligt sätt och i enlighet med ortens sed. De ska i fråga om gatubredd, höjdläge och utformning i övrigt följa detaljplanen. Kommunen får göra små avvikelser från planen, om det inte motverkar syftet med planen.

Kommentar: Kommunen behöver inte genomföra någon del av gator och torg om inte bebyggelsen i övrigt kommer igång, vilket kommunen helt råder över.

Underhållet av allmänna platser

21 § Kommunen ska svara för underhållet av gator och andra allmänna platser som kommunen är huvudman för. Detta gäller även om detaljplanen upphävs.

Kommentar: Kommunen är alltså skyldig underhålla gatusystemet även om det inte stämmer med en detaljplan.

8 kap. Underhåll och varsamhet

14 § Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.

Kommentar: Slussen är en sådan anläggning som PBL definierar som ett byggnadsverk. Därmed finns också en skyldighet till underhåll och hänsyn till dess värden.

9 kap. Förutsättningar för bygglov

30 § Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser
Departementschefen: ”Principen bör alltså vara att fastighetsägaren bör få fortsätta att använda byggnaden för det ändamål som den lagligen har använts till förut. Det finns inte anledning att hindra en fastighetsägare från detta genom att undandra honom möjligheten till förbättringar som inte förändrar plansituationen.

Kort uttryckt är syftet med undantagsbestämmelsen att medge lättnader för fortsatt användning av befintlig bebyggelse och att låta dessa inre och yttre ändringar ingå i den grupp av åtgärder som den enskilde enligt PBL har en principiell rätt att utföra utan planmässig prövning.”

Kommentar: Det är det fetstilta (under punkt b)i denna paragraf som ger rätt att fortsätta bruka en byggnad och återuppföra om den rivs. Det gäller bygglovspliktiga åtgärder, men man kan dra en parallell med klöverbladet.

Väglagen:

14 § Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser får väg inte byggas i strid mot planen eller bestämmelserna. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras.

Kommentar: Det går inte att bygga nya vägar i strid med planen, men väl underhålla befintliga.

26 § Väg ska hållas i ett för samfärdseln tillfredsställande skick genom underhåll, reparation och andra åtgärder.

Kommentar: Kommunen som väghållare har skyldighet hålla trafiksystemet i skick oberoende av plan.

Stockholm den 14 december 2013

Gösta Blücher