Riskanalys hemligstämplad Skriv ut Skicka sidan

Södersossarnas möte om Slussen
Gösta Blücher, expert på plan- och bygglagen

Riskanalys för bussterminalen i Katarinaberget är hemligstämplad

Det berättade Lennart Klaesson från arbetsgruppen för SLUSSEN plan B på ett möte anordnat av Socialdemokraterna på Södermalm. Först hade man nekats att ta del av analysen alls men när man väl fick det visade den sig delvis vara hemligstämplad. Frågan är om ens kommunfullmäktiges ledamöter får del av riskerna.

Terminalen i Katarinaberget stoppades av Mark- och miljödomstolen på formella grunder och eventuell överklagan behandlas av kommunstyrelsen (p 5 bil 11) 5 mars. Vattendomen för regleringen av Mälaren godkändes nyligen av Mark- och miljööverdomstolen men villkorades så att den inte vinner laga kraft förrän samma domstol har avgjort frågan om terminalen.

Bergrumsterminalen kommer att ligga 18 meter under marknivån och 5 meter under havsnivån. Räknar man teknikutrymmen, typ att pumpa ut vatten, är nivån ännu lägre. Hur säkerheten ska garanteras vid en bussbrand är livsviktig. Bussar som brinner utvecklar farlig rök som även skymmer sikten. Med två rulltrappor om vardera 9 meter blir det inte bara långa omstigningsvägar till tunnelbanan, utrymningsvägarna blir också dåliga. Biogasbussarnas tuber på taket har ventiler som öppnar i hög temperatur för att de inte ska explodera. Därvid uppstår en horisontell eldslåga som närmast kan liknas vid den raketer avger. Denna riskerar i sin tur att sätta människor och andra bussar och inventarier i brand.


Bussterminal med panoramavy Bussterminal med panoramavy

I plan B:s förslag ligger Nacka-Värmdöterminalen kvar på sin nuvarande plats men får också ett mellanplan med café och panoramavy mot Saltsjön som vänthall. Den Bussterminal med panoramavyfungerar även som inomhusförbindelse mellan terminalen, Katarinahissen och Gamla stan. Istället för den trånga Blå gången.

Lennart Klaesson berättade också att de senaste systemhandlingarna för slussenprojektet visar att staden har uppenbara problem med tunneln under Slussen som ska sammanbinda Stadsgårdsleden med Söder Mälarstrand. Den klarar inte fri höjd. Dubbeldäckade bussar och höga lastfordon kan inte passera. Förbindelsen med Skeppsbron är heller inte optimal ur säkerhetssynpunkt. Den kommer att bestå av en T-korsning inne i tunneln på  ett backkrön. Samma korsning ska dessutom serva förbindelsen mot Munkbron - via ytterligare en T-korsning mot Skeppsbron.

Ovanpå detta en T-korsning i Slussens markplan där Hornsgatan och Katarinavägen möts
. Som alltså ska ersätta den planfria viadukten med treklöverslingor, slingan på Södermalmstorg samt rampen från Katarinavägen mot Skeppsbron (som varit avstängd i åtta år nu!). Därmed sågar man den nuvarande flexibla lösningens förmåga att lösa problem i en av stadens mest strategiska trafikpunkter.

Svante ForsströmSvante Forsström talade om förslaget Ny syn på Slussen (pdf 4.4 MB) som utmärker sig genom att tunnelbanebron rivs och spåren läggs i tunnel under vattnet. Därmed skapas möjligheten till sänkning av torgytorna till den nivå som är den naturliga, det vill säga den där Stadsmuséets gård idag ligger. Risken för översvämning i tunnelbanan elimineras och vackra vattenytor återskapas.

Forsström redogjorde särskilt för vattenproblemen som måste lösas i förnyelsen av Slussen. Stadens förslag går ut på att öka avbördningen i stort sett bara vid Slussen. Istället borde den planerade utbyggnaden av kanalen och slussen i Södertälje tas tillvara både för reglering av Mälaren och för att skydda för stigande havsnivåer. Mälaren är vattentäkt och saltvatten måste hindras att  tränga in.

Svante Forsström visade med kartor över topografin kring Södertälje kanal att det troligen finns geologiska förutsättningar i form av berg på ena sidan kanalen som skulle kunna utnyttjas för vattentunnlar. En betydligt billigare och säkrare lösning än den planerade vid Slussen.

Gösta Blücher, tidigare generaldirektör för Boverket, berättade om Plan- och bygglagen som han var med att utarbeta på 80-talet. Han menade att den ger möjlighet för staden att genom det som kallas rätt till pågående markanvändning återskapa nuvarande Slussens principlösning utan ny detaljplaneprocess. Det skulle kunna vara ett sätt för politikerna att lösa den svåra situation som nu uppstått med en detaljplan som har allvarliga brister och där den juridiska utgången fortfarande är oklar. Andra fastighetsägare är de enda som skulle kunna motsäga sig detta men när det gäller Slussenanläggningen är staden ensam fastighetsägare.

Gösta Blücher kallade det hårresande att Slussen som riksintresse inte skulle behöva bevaras för att det finns exempel på samma kulturvärden vid Telefonplan och Södra Ängby. Så hade nämligen den tredje konsulten som staden anlitade uttryckt saken. Allt för att rädda Nordins prestigeprojekt. Eller vems det nu är.

Förfallet i Slussen accelererar och det blir allt fler avstängda ytor och trafikproblem, inte minst för kollektivtrafiken. En någorlunda snabb lösning som är hållbar på lång sikt och bevarar medborgarnas älskade panoramavy måste till.

Socialdemokraterna på Södermalm
har under flera år engagerat sig i Slussen genom offentliga möten, seminarier och studiecirklar. Mer än vad andra partier mäktat med, eller velat. Socialdemokraterna besitter därmed en gedigen kunskap om problem och möjligheter som kan komma väl till pass efter höstens val. Mycket tyder ju på att de tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet får föra Slussenfrågan till sin lösning. Om de tar tillvara alla de kompetenta och snillrika förslag som experter och lekmän framfört i Slussendebatten har de stora möjligheter att få stöd även från många borgerliga väljare, ty motståndet mot Nordins Slussen finns i alla partier. Det skulle bli en historisk gärning till gagn för Stockholm, för dess hjärta och människorna som lever sina liv där - nu och i framtiden.


Målning av Gotte Lundqvist
Mötesdeltagarna fick också njuta av Gotte Lundqvist målning från 1945 med panorama över Slussen, Mariaberget och Söder Mälarstrand som finns i Maria Magdalena församlingslokal där mötet hölls